Parcela č.:

Rozloha: m2
Cena: ,- Kč vč. DPH
Katastr nemovitostí

Město Olešnice vytvořilo ve svém k.ú. 710415 Olešnice na Moravě, stavební lokalitu „Piskačův sad“ pro individuální rodinnou výstavbu s tím, že k prodeji jsou určeny následující pozemky zapsané na LV 10001 pro k.ú. 710415 Olešnice na Moravě vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice.


(dále jednotlivě také jako „Pozemek“)

Oprávněným žadatelem o koupi Pozemku je fyzická osoba, která je současně osobou, která nemá vůči městu Olešnice nesplněný závazek či neuhrazený dluh po splatnosti a která je

  • a) jednotlivcem – fyzickou osobou, nebo
  • b) dvěma jednotlivci – každý nabude Pozemek sjednaným spoluvlastnickým podílem, nebo
  • c) manžely nabývajícímu Pozemek do společného jmění manželů nebo majetkového společenství manželů podle cizího práva; změnu rozsahu společného jmění manželů bude třeba doložit notářským zápisem.

Manželé (písm. c) případně dva jednotlivci (písm. b) se považují za jednoho žadatele. Žadatel je oprávněn nabýt pouze jeden Pozemek.

Žadatel se v kupní smlouvě, případně smlouvě o smlouvě budoucí kupní, zejména zaváže k následujícím povinnostem:

  • a) do 3 let od provedení vkladu vlastnického práva k Pozemku ve prospěch žadatele bude ze strany žadatele jako stavebníka zahájeno stavební řízení za účelem povolení výstavby rodinného domu na předmětném Pozemku a současně bude vydán pravomocný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo pravomocné stavební povolení. V případě porušení této povinnosti bude žadatel povinen uhradit městu Olešnice smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny, vč. DPH, příslušného Pozemku, splatnou do 15 dnů od jejího vyúčtování;
  • b) do 5 let od provedení vkladu vlastnického práva k Pozemku ve prospěch žadatele bude dokončena výstavba tohoto rodinného domu; dokončením výstavby rodinného domu se rozumí splnění podmínek pro přidělení čísla popisného novostavbě rodinného domu a zápis rodinného domu do katastru nemovitostí. V případě porušení této povinnosti bude žadatel povinen uhradit městu Olešnice smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny, vč. DPH, příslušného Pozemku splatnou do 15 dnů od jejího vyúčtování;
  • c) přihlásit trvalý pobyt do novostavby rodinného domu postaveného na předmětném Pozemku ve lhůtě dvou měsíců od jeho dokončení dle písm. b), a to na dobu minimálně 3 let od přihlášení takového trvalého pobytu žadatele. V případě porušení této povinnosti bude žadatel povinen uhradit městu Olešnice smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý byt jen započatý den, porušení povinnosti žadatele dle souvětí předchozího, splatnou do 15 dnů od jejího vyúčtování;
  • d) žadatel nebude oprávněn Pozemek zcizit (převést na jiného) ani ho zatížit bez předchozího písemného souhlasu města. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Pozemku bude sjednáno jako právo věcné s účinky vůči žadateli i všem budoucím vlastníkům předmětného Pozemku. Zákaz zcizení a zákaz zatížení Pozemku bude sjednán na dobu určitou, a to dokončením výstavby rodinného domu, tj přidělení čísla popisného novostavbě rodinného domu a zápis rodinného domu do katastru nemovitostí. V případě porušení této povinnosti bude žadatel povinen uhradit městu Olešnice smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny, vč. DPH, příslušného Pozemku, splatnou do 15 dnů od jejího vyúčtování;
  • e) v případě zcizení Pozemku na svého právního nástupce převede všechny své povinnosti vůči, které jsou pro prodej Pozemku stanované, resp. ve stejném rozsahu jako je sám zaváže svého právního nástupce. V případě porušení této povinnosti bude žadatel povinen uhradit městu Olešnice smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny, vč. DPH, příslušného Pozemku, splatnou do 15 dnů od jejího vyúčtování.

Žádost o koupi Pozemku je žadatel oprávněn podat městu Olešnice počínaje dnem 17. 01. 2024, nejpozději však do 16.01.2025, a to formou písemné žádosti doručené buď do datové schránky města Olešnice (DS: esfbcbs) nebo osobně na podatelnu města Olešnice. Žádost je žadatel povinen označit jako „Žádost o koupi Pozemku v lokalitě „Piskačův sad“ – III. kolo“. Projeví-li o koupi stejného pozemku zájem více žadatelů, bude rozhodující datum a čas podání žádosti (od nejdřívější po nejpozději doručenou); pokud nebude možné určit vítězného žadatele dle souvětí předchozího, pak o vítězném žadateli rozhodne los.

Připomínky k výše uvedenému záměru Města Olešnice zasílejte na Městský úřad Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice do 01. 04. 2024, kde mohou být poskytnuty další informace.

Záměr schválen zastupitelstvem města Olešnice usnesením č. A/3 ze dne 16.01.2024.

Vyřizuje: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D. tajemnice@olesnice.cz


Ing. David Tomášek, starosta